15 Câu nói truyền cảm hứng của Emma Watson

· 3 min read
15 Câu nói truyền cảm hứng của Emma Watson

15 Câu nói truyền cảm hứng của Emma Watson

 1. “What gets scary is when your self-worth is tied up in what strangers think of you.”
  (Điều đáng sợ là khi nhận thức của bạn về giá trị bản thân bị bó buộc bởi suy nghĩ của người ta về bạn.)

 2. "Girls should never be afraid to be smart."
  (Con gái chẳng việc gì phải e sợ việc trở nên thông minh")

 3. “I don’t want other people to decide what I am. I want to decide that for myself.”
  (Tôi không muốn người khác quyết hộ mình phải như thế nào. Tôi muốn tự quyết điều đó.)

 4. “I’ve always been like that; I give 100 percent. I can’t do it any other way.”
  (Tôi lúc nào cũng như kiểu, hoặc là làm hết 100%, hoặc là chẳng thể làm cách nào khác.)

 5. “There's nothing wrong with being afraid. It’s not the absence of fear, it’s overcoming it.”
  (Sợ hãi không phải điều gì đó sai trái. Điều cần làm không phải là hy vọng nỗi sợ biến mất, mà là vượt qua nó.)

 6. “Don’t feel stupid if you don’t like what everyone else pretends to love.”
  (Đừng tự cảm thấy mình dở hơi nếu bạn không thích cái mà người khác giả vờ là họ thích.)

 7. “The less you reveal, the more people can wonder.”
  (Bạn càng ít tiết lộ về mình, người khác càng có nhiều cái tìm hiểu.)

 8. “It’s a journey and the sad thing is you only learn from experience, so as much as someone can tell you things, you have to go out there and make your own mistakes in order to learn.”
  (Đó là cả một quá trình và rất tiếc là bạn chỉ có thể học được từ kinh nghiệm, đó là khi ai đó nói gì đó, bạn phải đi ra ngoài và tự mình làm sai, thế mới tiếp thu được.)

 9. "I truly, truly believe that beauty is something that comes from within. You can only really look beautiful if you feel beautiful on the inside."
  (Tôi thật sự, thật sự tin rằng vẻ đẹp đến từ bên trong. Bạn chỉ có thể trở nên đẹp nhất khi chính bạn tự cảm thấy đẹp trong tim mình.)

 10. “If we stop defining each other by what we are not and start defining ourselves by what we are, we can all be freer.”
  (Nếu chúng ta có thể ngưng phán xét người khác với những gì họ không có và bắt đầu nhìn nhận bản thân với những gì mình có, chúng ta sẽ thanh thản hơn.)

 11. “The saddest thing a girl can do is dumb herself down for a guy.”
  (Điều buồn nhất là khi một cô gái tự hủy hoại bản thân mình vì một gã đàn ông.)

 12. “Both men and women should feel free to be sensitive [1]. Both men and women should feel free to be strong.”
  (Cả đàn ông và phụ nữ đều có quyền mềm yếu*. Cả đàn ông và phụ nữ đều có quyền mạnh mẽ.)

 13. “If you truly pour your heart into what you believe in, even if it makes you vulnerable, amazing things can and will happen.”
  (Nếu bạn thật sự đặt toàn bộ tâm trí vào cái bạn tin tưởng, kể cả khi nó khiến bạn tổn thương, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra.)

 14. “I think that it is very important if you know what you want, understand where you are heading towards, and try your best to get it."
  (Tôi cho rằng quan trọng nhất là khi bạn biết mình muốn gì, hiểu được mình đang đi về đâu, và cố gắng hết sức để đạt được nó.)

 15. “If not me, who?
  If not now, when?”


(tổng hợp và dịch)


 1. sensitive: nghĩa là nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng, dễ bị tổn thương. Ở đây mình chọn cách lái ý thành "mềm yếu" để có sự bù trừ cho từ "mạnh mẽ" sau đó. ↩︎