“THÔNG CÁO Đạo luật giáo dục số 2018”

Phát ngôn tùy tiện bày tỏ quan điểm cá nhân không có sự giám sát là KHÔNG ĐƯỢC cho phép trong trường." 😌

#chế #meme (c) Blien